Boletín semanal PÁJAD DAVID Año 5783 - 2022/2023

BERESHIT SHEMOT VAYIKRA BAMIDBAR DEVARIM MOADIM
Bereshit shemot Vayikra Bamidbar Devarim Rosh Hashanna
NoaJ Vaeira Tzav Naso Va'etchanan Kipour
lej leja Bo Shemini Beha'alotCha Eikev Sukot
Vaieira Beshalaj Tazri'a ShelaCh-LeCha Re’eh Simcha Torah
jaiz Sarah Yitro Metzor'a Korach Shoftim Hanuka
Toledot Mishpatim acharei Mot chukat Ki-Teitzei Pesach
Vaietze Terumah kedoshim Balak Ki-Tavo Shavuot
Vyishlaj Tetzave emor Pinchas Nitzavim  
Vaiesheb Ki -Tisa behar Mattot - massei Vayelekh  
MikeTz Vayak'hel - Pikudé bechukotai   ha'azinu  
Vayigash          
Vayeji          

Boletín semanal PÁJAD DAVID Año 5769 - 2008/2009

BERESHIT SHEMOT VAYIKRA BAMIDBAR DEVARIM MOADIM
Bereshit shemot Vayikra Bamidbar Devarim Rosh Hashanna
Noaj Va'éra Tzav Naso Vaetjanan Kipour
Lej leja Bo Shemini Behaalotja Ekev Sucot
Vayera Beshalaj Tazri'a Metzor'a Shelaj-leja reé Simcha Torah
jayé sara Yitro Ajaré-Mot Kedoshim Koraj Shoftim Hanuka
Toldot Mishpatim Emor jukat-Balak Ki-Tetzé Pesaj
Vayetzé Teruma Behar Bejukotay Pinjas Ki-Tavo Shavuot
Vayishlaj Tetzavé   Matot-Masé Nitzavim Vayelej
Vayeshev Ki-Tisa   Haazinou
Miketz Vayakhel Pikudé  
Vayigash
Vayéji
Hevrat Pinto • 32, rue du Plateau 75019 Paris - FRANCE • Tél. : +331 42 08 25 40 • Fax : +331 42 06 00 33 • © 2015 • Webmaster : Hanania Soussan