גיליון פחד דוד לשנת התשפ"ד

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים מועדים
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים ראש השנה
נח וארא צו נשא ואתחנן כיפור
לך לך בא שמיני בהעלותך עקב סוכות
וירא בשלח תזריע שלח לך ראה שמחה תורה
חיי שרה יתרו מצורע קורח שופטים חנוכה
תולדות משפטים אחרי מות חוקת כי תצא פסח
ויצא תרומה קדושים בלק כי תבוא שבועות
וישלח תצוה אמור פנחס נצבים וילך  
וישב כי תשא בהר מטות מסעי האזינו  
מקץ ויקהל בחוקותי      
ויגש פקודי        
ויחי          
Hevrat Pinto • 32, rue du Plateau 75019 Paris - FRANCE • Tél. : +331 42 08 25 40 • Fax : +331 42 06 00 33 • © 2015 • Webmaster : Hanania Soussan