גיליון פחד דוד לשנת התשפ"ג

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים מועדים
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים ראש השנה
נח וארא צו נשא ואתחנן כיפור
לך לך בא שמיני בהעלותך עקב סוכות
וירא בשלח תזריע מצורע שלח לך ראה שמחה תורה
חיי שרה יתרו אחרי מות קדושים קורח שופטים חנוכה
תולדות משפטים אמור חוקת כי תצא פסח
ויצא תרומה בהר בחוקותי בלק כי תבוא שבועות
וישלח תצוה   פנחס נצבים  
וישב כי תשא   מטות וילך  
מקץ ויקהל פקודי   מסעי האזינו  
ויגש       וזאת הברכה  
ויחי          
Hevrat Pinto • 32, rue du Plateau 75019 Paris - FRANCE • Tél. : +331 42 08 25 40 • Fax : +331 42 06 00 33 • © 2015 • Webmaster : Hanania Soussan